Local Cisco Networking Academy

při Ostravské univerzitě v Ostravě

Výuku garantuje Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké univerzity

Všeobecné informace o studiu

Kursy v rámci Cisco Networking Academy jsou určeny pro studenty informatických oborů na Ostravské univerzitě i pro externí zájemce. Kursy jsou zaměřeny na praktické dovednosti při budování a správě počítačových sítí s důrazem na využití aktivních síťových prvků Cisco.
Studium vedou kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů a dalších zaměstnanců Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří jsou držiteli osvědčení CCNA a instuktorského oprávnění CCNA Exploration a CCNA Security (RNDr. Tomáš Sochor, CSc. Mgr. Michal Kusýn).

Základní kurs Cisco Certified Networking Associate (CCNA) je vyučován v nové verzi Routing and Swutching a je rozdělen do 4 částí, které odpovídají 4 semestrům výuky.
Nový běh kursů počínajících 1. semestrem se zahajuje obvykle na počátku letního semestru (v únoru - březnu) souběžně s výukou v přdmětu Počítačové sítě 1 (POSI1, XPOS1, 2POS1). Do kursů přijímáme zájemce z řad studentů i externích zájemců až do vyčerpání kapacity kursu.

Výuka probíhá kombinovanou formou, prezenční formou se vyučují praktická cvičení, distančně probíhá samostudium teorie. Výuka probíhá podle výukových materiálů firmy Cisco, které jsou k dispozici studentům v angličtině na adrese www.netacad.com. V angličtině se skládají rovněž testy během semestru (testem je ukončena každá kapitola) a závěrečný zkušební test. Prezenční praktická výuka je vedena lektory v češtině.
Praktická výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách (termín se určuje po dohodě se studenty) na učebně A301.

Poplatek za studium

Studium probíhá v rámci placeného programu Celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.
Pro studenty OU zapsané do akreditovaného studijního programu je studium v Cisco Academy osvobozeno od školného, studenti uhradí pouze příspěvek na materiál. Pro rok 2010/2011 byl stanoven ve výši 1500 Kč za semestr (konečná cena včetně DPH).
Pro studenty jiných vysokých škol v ČR (a také pro studenty středních škol) nabízíme účast v kursech za zvýhodněné školné 5950 Kč za semestr.
Pro studenty z komerční sféry je školné stanoveno celostátně na částku 17 850 Kč za 1 semestr.

Nabídka kursů

Kromě základních kursů CCNA Exploration nabízíme také nadstavbový specializační kurs CCNA Security.

Přihlášky

Přihlášky ke studiu se přijímají e-mailem na adrese lcna@osu.cz.
V přihlášce je nutné uvést jméno a příjmení, e-mailovou adresu a požadovaný kurs. V případě pokračovacích kursů (vyjma CCNA Exploration 1) je třeba uvést i identifikační číslo studenta ve výukovém systému Cisco akademií. V případě interních studentů je třeba dále uvést studijní číslo, externí studenti pak uvedou název školy a její adresu. Od externích stduentů bude požadováno předložení potvrzení o studiu. Po zaslání přihlášky obdrží každý zájemce k vyplnění formulář a informace o platbě poplatku.

Bližší informace o podmínkách studia ochotně poskytnou lektoři akademie